Over mij, op dit blog

Creativiteit. Weet jij wat het is? Als je “het” ziet, dan “weet” je het. Maar geef maar eens een omschrijving. Valt niet mee hè. Nou, ik weet het ook niet precies. Vandaar dat ik creativiteit als onderwerp heb gekozen als onderwerp voor de modules LA1 en LA5. Ik ben benieuwd wat ik allemaal kan vinden in de literatuur, en ik ben ook nieuwsgierig naar de mening van collega’s.

Omdat deze pagina over mij gaat, nog wat persoonlijks dan!


Ik ben een gediplomeerd imker. Interessante hobby. Het mooie vind ik dat niet mijn agenda leidend is, maar dat de bijen bepalen wanneer er iets moet gebeuren!


Hier zie je het tuinbeeld “Uilenburcht” van Paul Beckers. Het fijne is dat het tuinbeeld in onze eigen tuin staat. Ik geniet er elke dag van.

axel in de zee

Altijd al dol geweest op honden. Als klein meisje al was mijn hond mijn beste vriend. Hier zie je onze hond Axel, een mooie Duitse herder.

Advertenties

Netwerkbijeenkomst ‘Didactiek en Inline leren’ – Onderwijsvisie en Toetsing

Zo dadelijk gaat de volgende netwerkbijeenkomst van start, met als thema ‘Onderwijsvisie en toetsing’. Interessant thema. En zoals gezegd bij de evaluatie van PI’s van LA4 (Challenge day), uitwisselen met anderen is belangrijk om verder te komen bij het innoveren van het onderwijs. Ook is toetsing een onderwerp waarbij wij bij de uitwerking van onze scenario’s nog niet diepgaand over hebben nagedacht. Ga ik vandaag dus doen!

Ook deze keer een interessante bijeenkomst. FHICT geeft een mooie aftrap waarin zij aangeven vanuit welke visie zij vertrekken, en hoe zij toetsing daarin mee nemen. Uitgangspunt: het leren didactisch sturen met toetsing en studentnabij toetsen. Er worden grotere onderwijseenheden getoetst, terwijl in het proces veel feedback gegeven wordt, waarmee sterk gestuurd wordt op leerdoelen. Studenten kunnen ondertussen aantonen dat zij zich bepaalde leerdoelen hebben eigen gemaakt, en hoeven deze leerdoelen dan niet meer via een eindtoetsing te laten zien. Ook wordt ervoor gezorgd dat het voor studenten aantrekkelijk is om aan de eerste toetskans mee te doen. Uit evaluatie blijkt nu dat inderdaad meer studenten deelnemen aan het eerste toetsmoment, en deze toets ook halen. Verder merken ze ook dat studenten de leerstof langer “onthouden”. FHICT heeft ook bijna geen toetsmatrijzen meer (nodig).

Docenten staan voor het merendeel achter het tussentijds feedback geven aan studenten, en dat dit kan betekenen dat niet alle studenten aan het eind van een periode nog een toets moeten maken. Het is niet meteen voor iedere docent even gemakkelijk om op deze (andere) manier onderwijs te verzorgen (meer differentiatie, meer individueel werken met studenten), maar gaandeweg leert men bij. Men is overwegend erg positief.

Daarna hebben we gesproken over het toetsbekwaam zijn. Ga je dit individueel of als team ontwikkelen? Gaat het om certificeren of ontwikkelen? Is certificering een harde eis en heeft FHFM laten zien hoe zij hun studiedagen hebben ingericht voor dit thema.

Via twee vragen (“wat zie je al op je eigen hogeschool?” ” en “wat zou je in de toekomst willen bereiken wat betreft de verbinding tussen onderwijs en toetsing?”) hebben we gekeken naar de huidige situatie en de gewenste situatie.

Als ik dit nu koppel aan ons scenario: toetsen zal inderdaad individueler worden, lerenden zullen veel vaker hun eigen leerdoelen mogen/willen vaststellen, wat dan na aantonen dat hieraan voldaan wordt een certificaat zou kunnen opleveren. Maar eerlijk gezegd, het vergt meer tijd om hierover gedegen na te denken. Ook een belangrijk aspect is hoe de maatschappij zal reageren op nieuwe vormen van toetsing en certificering. Ook denk ik dat het zelf vaststellen van wat je wil leren, en hoe je dat gaat doen, niet meteen voor iedereen geschikt zal zijn. Ik verwacht dat er veel meer mogelijkheden naast elkaar zullen ontstaan (blijven bestaan).

Ik hoop in elk geval dat het onderwijs van de toekomst voor zo veel mogelijk mensen, van jong tot oud, datgene brengt wat lerenden zelf nodig hebben, op het moment dat zij dit nodig hebben, waardoor zij in staat zullen zijn om hun eigen bijdrage te leveren aan de maatschappij. Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn, in welke vorm zich dit dan ook gaat ontwikkelen. Maar wellicht toch een beetje in de richting van ECOdenken en 24/7!

Hiermee sluit ik dit onderdeel, module LA4, op mijn blog af. Het is inspirerend geweest om na te denken over het onderwijs van de toekomst!

De dag erna!

De toekomst kwam dichterbij gisteren. Veel gezien en gehoord over het onderwijs in 2030. Opvallend was dat verschillende groepen ontwikkelingen in min of meer in dezelfde richting zien. Zou dat betekenen dat we (delen van) deze scenario’s inderdaad gaan zien in 2030?

Hoe is het League of Innovators vergaan?

Foto LoI Challenge day

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat betreft onze eigen Challenge: we waren blij met het mooie filmpje ECOdenken & 24/7 dat Rob gemaakt heeft. Hiermee werd ons toekomstbeeld op een treffende manier gevisualiseerd. Daarna hebben we geprobeerd voor wat verdieping te zorgen door aan de hand van drie thema’s (perspectief lerende, leraar en leeromgeving) met de bezoekers in dialoog te gaan. Simone en ik bespraken het thema “leraar” aan de hand van vragen die we stelden aan de bezoekers. We hadden voor de volgende aanpak gekozen; via een tijdlijn (2015-2020-2025) namen we de belangstellenden kort mee naar het punt waar we terecht wilden komen: 2030. Voorbeelden van vragen die we stelden, en waar ook goed op gereageerd werd:

  • wie was volgens jou de leraar in het filmpje,
  • hoe zit je werk eruit
  • denk je dat je nog in dienst bent bij een school of ben je een zzp’er of een zin’ner (zelfstandige in een netwerk)
  • denk je dat je nog een onderwijsbevoegheid nodig hebt

Daarna kwam de hele groep samen, en werden de drie thema’s nog gezamenlijk besproken met alle bezoekers. Daarna vroegen we de mensen nog om via een “post-it” aan te geven of ze het een waarachtig scenario vonden, of gedeeltelijk of helemaal niet. Foto’s hiervan worden later op deze pagina geplaatst!

Netwerkbijeenkomst-Onderwijsvisie en Toetsing (14 april)

Net de uitnodiging bevestigd voor de netwerkbijeenkomst “Onderwijsvisie en Toetsing”. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk wordt er (bij)gepraat over dit thema. Hogeschool ICT gaat vertellen hoe ze hun onderwijsvisie koppelen aan toetsing, en hoe ze hun docenten daarbij betrekken. Fontys Hogeschool Financieel Management deelt hoe zij daar mee omgaan. En we gaan ook kijken naar de eigen onderwijspraktijk. Interessant onderwerp!

 

Netwerkbijeenkomst “Didactiek en Inline leren”

Gisteren deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst “Didactiek en Inline leren”. Dit onderwerp past mooi bij het door ons uitgewerkte scenario Ecodenken & 24/7, waarbij deze vorm van leren mooi aansluit bij het door ons bedachte OpenLeerPark. Een bewijs voor de gestelde PI van LA4, en vooral ook goed voor de ontwikkeling van mijn eigen ideeën over innovatie van onderwijs.

Goed om de stand van zaken vandaag de dag al eens te bespreken met andere mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij (de vernieuwing) van het onderwijs.

En het was een erg inspirerende ontmoeting! In twee uur tijd met een groep mensen van gedachten gewisseld over “blended learning”. Wat verstaan we eronder, wat willen we ermee, hoe zet je het in in je lessen, waren vragen die we eerst in groepen en daarna klassikaal hebben besproken. Daarna tips en trics van Cindy de Koning. Waar let je op als je een kennisclip gaat opnemen? Als je dat professioneel gaat doen, aan van alles en nog wat. Onder begeleiding van een deskundig team, in een echte studio hebben al een twintigtal docenten van Fontys hiermee ervaring opgedaan. Een van hen was ook aanwezig om te vertellen over het maken van zijn kennisclip, en wat het heeft hem en zijn studenten heeft opgeleverd. Ik kreeg meteen ideeën voor ons nieuw vormgegeven project CANVAS!

Tijdens de lunch nog nagepraat met enkele deelnemers. Er ontstonden al meteen ideeën voor samenwerkingsverbanden tussen instituten op de campus in Tilburg voor een professionele studio. Dat zou een mooi resultaat zijn van deze bijeenkomst. Kostenplaatjes en offertes zijn al in de maak!

Ik heb nu al zin in de volgende bijeenkomst: onderwijsvisie en toetsing (14 april). Dit thema past weer mooi omdat ik lid ben van de toetscommissie van onze opleiding. Wat is de (veranderende) visie op onderwijs, en wat betekent dit voor toetsing?

Hieronder een impressie van de bijeenkomst Didactiek en inline leren

Impressie netwerkbijeenkomst Didactiek en Inline leren

Impressie netwerkbijeenkomst Didactiek en Inline leren

 


Werken aan PI’s

En wat gebeurt er met je als je (ineens) weer student bent? Je vraagt nog net niet aan je docent of je er studiepunten voor krijgt, maar je bent wel benieuwd naar het beoordelingskader! Ik vind het nl. belangrijk om te weten welke prestatie-indicatoren gesteld worden.

Uit het beoordelingskader voor de module LA4 komen onderstaande PI’s:

  • Participeren in (landelijke/regionale) onderwijsinnovatietrajecten
  • Betrekken, waar nodig, van relevante externen (buiten MLI of eigen organisatie) bij onderwijsontwikkeling

Om aan deze PI’s te werken, heb ik de volgende acties ondernomen.
Participeren in onderwijsinnovatietrajecten

Met mijn leidinggevende heb ik gesproken over het kunnen deelnemen aan onderwijsinnovatietrajecten. Dat heeft ondertussen geleid tot uitnodiging voor deelname aan een bijeenkomst over “blended learning”, op 22 maart. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de dienst. Tijdens de bijeenkomst zullen de volgende vragen centraal staan:

  • Wat verstaan we hieronder en hoe zet je dit in?
  • Wat komt er kijken bij het ontwikkelen en implementeren van blended learning?
  • Hoe kunnen we inspirerende en professionele kennisclips maken?
  • Welke vaardigheden en faciliteiten hebben we hier voor nodig?

Voor deze laatste vragen is  een gastspreker uit de mediawereld uitgenodigd, n.l. Cindy de Koning. Cindy is werkzaam als zelfstandig mediatrainer en als nieuwslezer en presentatrice bij Omroep Brabant en bij de NOS. Verder heb ik ook nog aanvragen ingediend voor deelname aan bijeenkomsten over onderwijsvisie en toetsing (14 april), open curricula (17 mei) en motiveren en draagvlak creëren voor onderwijsvernieuwing (16 juni).

Betrekken van externen bij onderwijsontwikkeling.

Om aan deze PI te kunnen voldoen, heb ik in mijn eigen netwerk mensen gevraagd te reageren op mijn blog. Een reactie die ik heb gekregen, is van Henny Bos, PhD, Associate Professor at Research Institute of Child Development and Education van University of Amsterdam. Deze maand is zij Visiting Scholar bij de San Diego State University. De vraag die zij stelt is hoe een excellentie- en honoursprogramma deel kan gaan uitmaken van mijn scenario’s. Een dergelijk programma zou goed passen bij het ontwikkelen van talenten van mensen. Het is het overdenken waard hoe dit vorm gegeven zou kunnen worden. Wellicht zou dit ingebouwd kunnen worden in het slimme systeem waarmee competenties, interesses en voorkeuren geanalyseerd worden. Wanneer uit de analyses blijkt dat iemand ergens in uitblinkt, zou deze persoon gekoppeld kunnen worden aan een excellentieprogramma! Interessant om zo van gedachten te wisselen over onderwijsvernieuwingen, nu en in de wat verder gelegen toekomst! Een andere reactie kreeg ik van Moniek Simons, lerares op een middelbare school. Zij geeft aan dat ze gecharmeerd is van scenario   waarin gesproken wordt over leercoaches en adaptief onderwijs. Deze manier kan volgens haar echt aan werken. Ik ben benieuwd naar 2030!